Medezeggeschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van personeel, ouders en leerlingen. De raad bestaat uit vier teamleden en vier ouders. De MR heeft instemmings- en adviesrecht wat betreft het schoolbeleid.

Taken

De MR heeft de algemene bevoegdheid aangelegenheden betreffende de school te bespreken, voorstellen te doen en adviezen uit te brengen aan de directie.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:

  • schoolplan
  • formatieplan
  • huisvesting
  • personeelsbeleid
  • algemene gang van zaken op school

De raad heeft ook het recht om zelf initiatieven te ontwikkelen.

Om het beleid van de school vorm te geven is een goede samenwerking met de directie en het bestuur van belang. De directie kan een adviserende stem uitbrengen op punten die op de agenda staan. Zij is dan ook regelmatig aanwezig bij vergaderingen.

De MR heeft twee maal per jaar een overleg met het bestuur van de school. Daar komen bijvoorbeeld school overstijgende zaken aan de orde.

De MR vergaderingen zijn in principe voor iedereen toegankelijk en worden van te voren altijd aangekondigd op het activiteitenrooster. U dient zich wel van te voren aan te melden bij de MR.

De notulen van de vergadering worden op de website gepubliceerd.
Mocht u meer willen weten over de MR dan kunt u één van de leden altijd aanspreken, of mail naar medezeggenschapsraad@obspietmondriaan.nl

Jaarverslag MR 2019-2020

 

Oudergeleding MR:

Jaafar Tanane: vader van Louiza 7A en Damin 6B

Jochem Kroezen: vader van Maisie 1-2 Wit en Stellan 5B

Jochem Profile

Frank Koelemij: vader van Lucia 4A en Lot 7A  (voorzitter)

foto2

Annelies Hillenga, moeder van Taeke 1-2 blauw, Pepijn 3B en Mees 5B

Leerkrachtgeleding MR:

Nienke Overdijkink: leerkracht groep 7B (secretaris)
Tonja van der Scheur: leerkracht groep 4B
Barbara van der Lans: leerkracht groep 3B
Judith Rikers: leerkracht groep 3A