Sociaal emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd door gebruik te maken van het programma Zien!. Met ZIEN! observeren de  leerkrachten het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 3 t/m groep 8 op een systematische manier.

Binnen ZIEN! wordt er in de basisschoolperiode gewerkt aan vijf ontwikkelingstaken:

  • Sluiten en onderhouden van vriendschap
  • Hanteren van ruzies en conflicten
  • Een ander helpen
  • Kunnen samenwerken en spelen
  • Aansluiting vinden en houden bij de groep

Om deze ontwikkelingstaken te kunnen vervullen is het de bedoeling dat de kinderen beschikken over de vijf ZIEN! vaardigheden: sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing en inlevingsvermogen.

Betrokkenheid en Welbevinden zijn twee graadmeters die aangeven of het kind in staat is om te profiteren van het onderwijsaanbod.
Deze graadmeters zijn op alle leeftijden te observeren op individueel en groepsniveau. Ze hebben een waardevolle signaalfunctie voor motivatie, zelfvertrouwen, innerlijke gemoedstoestand en cognitief functioneren.

Twee keer per jaar vullen leerkracht en leerlingen signaleringslijsten van ZIEN! in. Deze lijsten gaan over het welbevinden van het kind en de sfeer in de klas. Aan de hand van de signaleringslijsten maakt de leerkracht een keuze waar de behoefte ligt bij een groep om de juiste begeleiding te kunnen bieden. Dit doen zij met de methode: ‘Sociaal gedrag, elke dag’.