Projectgroep

Kinderen met meer behoefte aan verdieping en verrijking krijgen – in overleg met de leerling, de leerkracht en de intern begeleider – één keer per week les in de Projectgroep, onder leiding van Daniëlle van Veeren.

De Projectgroep biedt de leerlingen prikkelende opdrachten (’projecten’), veelal op basis van de didactiek van het onderzoekend of ontwerpend leren. Leerlingen worden daarbij gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, door onderzoek te doen, door samen te werken, problemen op te lossen, een goede planning te maken, enzovoorts. Zo komen zij samen tot oplossingen. Het accent ligt, naast het opdoen van kennis, op het aanleren van onderzoeksvaardigheden en op het ontwikkelen van een onderzoekende houding.

Kritisch en creatief denken is hierbij ook van belang. Aan deze vaardigheden wordt los van de projecten regelmatig en op verschillende manieren aandacht besteed, bijvoorbeeld door te filosoferen of door leuke, verrassende opdrachten die de kinderen leren ’out of the box’ te denken.

Een ander belangrijk onderdeel is het leren inzicht krijgen in het eigen denkproces. Denken kan voor slimme kinderen zo snel gaan, dat het goed is hier bewust aandacht aan te besteden Denken over denken maakt dat kinderen deze eigen denkprocessen leren onderzoeken en verbeteren.