obs Piet Mondriaan

OBS Piet Mondriaan
Broekzijdselaan 46A
1391 XL Abcoude
Telefoon: 0294 281900
directie@obspietmondriaan.nl

In de groepen 1/2 werken de kinderen in heterogene groepen. Vanaf groep 3 t/m groep 8 wordt er in homogene groepen gewerkt. Dat betekent dat er één jaargroep bij elkaar zit.

 • De onderbouw zijn de groepen 1 t/m 2.
 • De middenbouw zijn de groepen 3 t/m 5
 • De bovenbouw zijn de groepen 6 t/m 8.

We hebben het onderwijs zo ingericht dat het zelfstandig werken als middel en als doel een centrale plaats in ons onderwijs inneemt.
Om de sociale ontwikkeling mede te bevorderen kiezen we ook voor een aantal groepsactiviteiten, waarbij samenwerken en rekening houden met elkaar (of dit te leren) centraal staat.

Vormgeving van het onderwijs

Deze uitgangspunten van ons onderwijs, geven we vorm door:

 • Te kiezen voor klassikale instructiemomenten bij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, schrijven en bepaalde onderdelen van lees-, taal- en spellingsonderwijs.
 • Te kiezen voor instructiemomenten op niveau voor de vakken rekenen, lezen en taal;
 • Te kiezen voor een systeem van zelfstandige werkmomenten door 'bloktijden';
  In de onderbouw zijn dat nog relatief korte momenten op de dag. In groep 3 en 4 werken de leerlingen tijdens deze bloktijden met dagtaken. In de loop van groep 4 gaan de leerlingen met een 2-daagse taak werken. In groep 5, 6, 7 en 8 krijgt dit vorm in de weektaken voor in principe alle leerlingen;
 • Te kiezen voor een aantal gezamenlijke praat- en doe-situaties in de klas of in de school, het praten in de kring is daar een voorbeeld van;
 • Te kiezen om elke morgen te beginnen in de kring, waarbij onderwerpen van de leerkracht of de leerlingen aan de orde komen. Zingen, drama, sociale vaardigheid, vieringen en projecten horen hier ook zeker bij.

Bij de vakken die vaak een klassikale instructie vragen zullen we aan de verschillen tussen de leerlingen tegemoet komen door: (onderwijs op maat)

 • kinderen die dat nodig hebben extra en/of verlengde instructie te geven aan de instructietafel;
 • kinderen die nauwelijks instructie nodig hebben niet steeds klassikale instructie te laten volgen;
 • werken met een systeem van basisstof, herhaling en verrijking.

Met name tijdens het werken in dagtaken in de onder- en midden bouw en weektaken in de bovenbouw wordt tegemoet gekomen aan de verschillen tussen de leerlingen:

 • er wordt rekening gehouden met het beheersingsniveau tussen de leerlingen;
 • er wordt rekening gehouden met verschillen in werktempo;
 • kinderen die extra oefening nodig hebben in een bepaald leerstofonderdeel kunnen op die momenten er aan werken;
 • er wordt extra instructie ingepland tijdens de dag- en weektaken. (verlengde instructie)

Registratie en leerlingvolgsysteem

Om bovenstaande punten goed te laten verlopen is een goed registratiesysteem en een goed leerlingvolgsysteem van belang. In dit kader is de rol van de intern begeleider erg belangrijk om vinger aan de pols te houden. Wij hebben daarom 3 intern-begeleiders.

De obs Piet Mondriaan kiest dus voor onderwijs op maat , zodat wij elk kind bij ons op school kunnen geven wat het nodig heeft.

GIP-model

Om te komen tot gestructureerde aanpak van zelfstandigwerken voor de leerlingen van de obs Piet Mondriaan, heeft het team in het schooljaar 2000/2001 een twee jarige nascholingscursus werken met het GIP model gevolgd. GIP staat voor Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. Het is een model om zelfstandigheid van kinderen te bevorderen en om kinderen
te leren omgaan met uitgestelde aandacht.

De borging bestaat uit een GIP deskundige die zorgt dat de gemaakte afspraken vastgelegd en uitgevoerd worden. De GIP deskundige is hiervoor één dag per week ambulant. De bouwcoördinatoren spelen ook een grote rol in de continuïteit van de implementatie van GIP. Beiden leggen klassenbezoeken af en bespreken deze bezoeken na met de betreffende leerkrachten.

De directie van de obs Piet Mondriaan investeert ruim in het werken met het GIP model omdat het één van de basisfundamenten is waarop het onderwijs op de obs Piet Mondriaan is gebaseerd. Het op een juiste wijze organiseren van het klassenmanagement door de leerkracht waarborgt voor de leerlingen het krijgen van een gepaste (hoeveelheid) van instructie.